ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor)

หมวด: 9waree เขียนโดย Chaiwatt Chotehirankongwutt

ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor)

นวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้ การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยตัดขั้นตอนการ ตกตะกอนออกไป ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ระบบบำบัด สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดรายจ่ายในการใช้น้ำประปา และประหยัดค่าใช่จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง

ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR มีจุดเด่นสำคัญดังนี้

 

 

ขั้นตอนการทำงานของระบบ MBR

ระบบ MBR มีส่วนประกอบสำคัญของระบบ ดังต่อไปนี้

 

 

 กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, อยุธยา, ราชบุรี, กาญจนบุรี

 

เครื่องกรองน้ำ